Concurs logotip 90 anys

CONCURS PER CREACIÓ LOGOTIP

90 ANYS CASAL CATALÀ DE BRUSSEL.LES

BASES

QUI

 • Adreçat a persones a partir de 16 anys
 • Cada persona només podrà presentar un logotip

QUE

 • Crear un logotip destinat a ser la nova imatge corporativa del Casal Català de Brussel.les i que faci referència al 90è aniversari de l’entitat. Aquest logotip tindrà una vigència temporal i servirà de logotip oficial en els comunicats que pugui realitzar i difondre el Casal Català de Brussel.les fins el 31-12-2021
 • Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver estat presentats en cap altra convocatòria.  El logotip haurà d’estar signat amb pseudònim.
 • L’autor és responsable de les accions que es poguessin derivar de l’incompliment d’alguna d’aquestes normes. La tècnica serà lliure i cal tenir en compte que el logotip haurà de ser reproduït posteriorment en diversos suports i materials difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web…)..

CALENDARI PREVIST

 • El termini de presentació del logotip acaba el 9 de febrer del 2020.
 • Entre el 10 i el 21 de febrer del 2020, l’organització es posarà en contacte amb el guanyador.
 • El 22 de febrer es farà el lliurament del premi a la Gala pels 90 anys al Bozar.

És imprescindible que el guanyador assisteixi a l’acte de lliurament del premi. En el cas que no hi assisteixi, el premi passarà a la persona immediatament per sota seu segons les posicions que el jurat hagi proposat, i així successivament fins que la persona sigui present a la sala. En cas que no hi trobem ningú, el premi quedarà desert.

COM

Per participar al concurs cal inscriure’s enviant un correu electrònic a concurs@casal-catala.be indicant:

 • Nom i Cognoms
 • Pseudònim
 • Correu electrònic
 • Telèfon de contacte

Els originals hauran de presentar-se en format digital a l’adreça electrònica concurs@casal-catala.be, junt amb les dades personals i de localització de l’autor, abans del  9 de febrer de 2020 a les 24 h.

El concursant que participa en el concurs s’obliga, en el cas de resultar guanyador, a cedir en exclusiva al Casal Català de Brussel.les els drets d’explotació de forma expressa, facultant al Casal Català de Brussel.les o entitat que el succeeixi per a l’explotació i transformació del logotip en qualsevol format o suport i per qualsevol sistema o procediment.

Els drets d’explotació previstos a aquests efectes són:

 • Reproducció, fixació de l’obra en un mitjà que permeti la seva comunicació i l’obtenció de còpies.
 • Distribució, posada a disposició del públic de l’original o còpies.
 • Comunicació pública, tot acte pel qual una pluralitat de persones poden tenir accés a l’obra sense prèvia distribució d’exemplars.
 • Transformació, traducció, adaptació i qualsevol altra modificació en la forma de la qual es derivi una obra diferent.

Que aquesta cessió es farà dins del marc normatiu vigent establert  pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, modificat per la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades; modificada per la Directiva 2019/790/UE de 17 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

La participació en aquest concurs implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per part dels concursants.

JURAT

El jurat estarà format per Llorenc Navarro , Eva Mas, Albert Sesé, Ricard Ramon i Jordi Bohigas.

PREMIS

El guardó consistirà en 250€ i un lot de Cava.

El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat. El premi no pot ser cedit a terceres persones ni podrà ser, en qualsevol cas, canviat per diners o compensació d’una altre índole.

Les deliberacions del jurat seran del tot reservades, per tant, no es podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions.

Qualsevol dels logotips presentats que no acompleixi les condicions mencionades a les bases del concurs serà descartat.

Presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases