AVIS LEGAL

 

Casal Català de Brussel·les, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén complir les obligacions redactades a la llei 34/2002, de l’11 de juliol, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte quines son les condicions d’ús.

 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se al compliment rigorós de les disposicions aquí recollides així com a qualsevol altra disposició legal que fos pertinent.

Casal Català de Brussel·les, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que aparegui al lloc web, sense que existeixi obligació d’avisar als usuaris d’aquestes modificacions.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: Casal Català de Brussel·les

Domicili: Rue des Boers 2, 1040 Etterbeek, Brussel·les, Bèlgica.

e-mail: casal-catala@casal-catala.be

 2. OBJECTIU

A través del lloc web, oferim als ususaris la possibilitat d’accedir a la informació de les nostres activitats.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantitzaran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Casal Català de Brussel·les donarà a aquestes dades el tractament que correspongui en funció de la seva finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I COMERCIAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comenrcial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials  o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element insertats en ell loc web són propietat exclusiva del Casal Català de Brussel·les i/o tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los.

L’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o posar a disposició o de cualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a:

  1. Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, amb conformitat de i) la legislació applicable en cada moment, ii) les Condicions Generals d’Us del Lloc Web, iii) la moral i bons constums generalment acceptats i iv) l’ordre públic.
  2. Facilitar informació veritable respecte les seves dades de caràcter personal als formularis continguts al Lloc Web. L’Usuari serà l’únic responsable de las manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que causi al Casal Català de Brussel·les o a tercers per la informació que faciliti.
  3. No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que: • sigui contrari, menysprei o atenti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i la resta de la legislacio vigent.• indueixi, inciti o promogui actuacions  delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.• es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial i que pertanyi a la societat o a tercers sense autorització.• constitueixi qualsevol tipus publicitat • inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Tanmateix, l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús.

2.Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web.

3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, o de tercers.

4. Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’empresa o de tercers.

5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers i altres usuaris.

  1. Reproduir o copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, a excepció de que hi hagi autorizació del titular dels corresponents drets.
  2. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre els drets de la propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers.Obtenir i intentar obtenir els continguts fent ús de mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a disposició per a aquest efecte 

 

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes al lloc web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies externes.

Es podrà interrompre el servei o concloure immediatament la relació amb l’usuari si es detecta un ús contrari als establerts en les presents Condicions Generals d’Ús. Casal Català de Brussel·les no es fa responsible per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions derivades de l’ús del lloc web.

 Casal Català de Brussel·les exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis deguts a una mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part de l’usuari del lloc web.

 Així mateix, Casal Català de Brussel·les exclou qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, donat que aquests estan únicament destinats a la prestació de serveis. 

7. HIPERVINCLES

 L’usuari està obligat a no reproduir de cap manera, ni tan sols a través d’un hipervincle, ell loc web així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa.

El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web, gestionats per tercers, amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses o entitats col·laboradores i/o patrocinadores.

Casal Català de Brussel·les no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

 Per a utilitzar alguns serveis, l’usuari haurà de proporcionar certes dades de caràcter personal. Casal Català de Brussel·les tractarà aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot complint el RGPD.

L’usuari pot accedir a la política de privacitat a l’apartat corresponent.

9. COOKIES

Casal Català de Brussel·les es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al lloc web. Les cookies recopilen la direcció IP de l’usuari sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferits al lloc web tenen un caràcter merament informatiu. Per consequent, no s’otorga cap garantia als continguts i serveis oferts al lloc web, incloent a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o comerciabilitat, a excepció dels casos que per llei no es puguin excloure tals declaracions i garanties.

11. LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’espai web estan subjectes a la llei belga. Qualsevol controvèrsia relacionada amb la seva interpretació i/o execució recau en els tribunals belgues.