Organització

El Casal Català de Brussel·les està registrat com a A.S.B.L. al registre d’associacions sense ànim de lucre de Bèlgica.

El principal òrgan de govern del Casal és l’assemblea, la qual es reuneix un cop a l’any, a l’ inici de l’any escolar. L’assemblea serveix per aprovar la memòria i el balanç ecònomic de l’any anterior, i també per designar el Consell que dirigirà i impulsarà les activitats del Casal durant l’any en curs. L’assemblea també és l’encarregada de deliberar sobre els aspectes més rellevants de la vida del Casal.

El Consell està format per un President, anomenat per el Consell, un o dos vice-presidents, un tresorer, un secretari i un nombre indeterminat de vocals. El Consell es reuneix aproximadament un cop per mes.

Consell 2019-2020

Presidència: Llorenç Navarro
Vicepresidència: Eva Mas
Vicepresidència i Tresorer: Albert Sesé

Secretària/ Excursionista: Roser Sens

Vocals: Roser Maresma, Miquel Vilà, Sílvia Sartorio, Ester Comellas, Elena Sanjosé, Toni Torras, Xavi Molina

Penya: Miquel Vilà i Albert Sesé
Cursos de català: Alba Pigrau i Glòria Ridaura
Club 0-4: Ònia Camprubí i Aretha Francis Esplai: Sabina Batlle i Paula Cepria Biblioteca: Ester Comellas Club de lectura: Eva Mas