Organització

El Casal Català de Brussel·les està registrat com a A.S.B.L. al registre d’associacions sense ànim de lucre de Bèlgica.

El principal òrgan de govern del Casal és l’assemblea, la qual es reuneix un cop a l’any, a l’ inici de l’any escolar. L’assemblea serveix per aprovar la memòria i el balanç ecònomic de l’any anterior, com també designar el Consell que dirigirà i impulsarà les activitats del Casal durant l’any en curs. L’assemblea també és l’encarregada de deliberar sobre els aspectes més rellevants de la vida del Casal.

El Consell està format per un President, anomenat per el Consell, un o dos vice-presidents, un tresorer, un secretari i un nombre indeterminat de vocals. El Consell es reuneix aproximadament un cop per mes.

Consell :

Presidència: Ricard Ramon
Vicepresidència: Eva Mas
Vicepresidència: Albert Sesé

Tresoreria: Aurèlia Marsal
Secretariat: Roser Sens

Esplai: Roser Marema, Laia Vinyes, Ester Raset
Penya: Sílvia Sartorio, Miquel Vilà
Cursos de català: Aurèlia Marsal
Club 0-4: Ester Comellas

Vocals: Elvira Ballesta, Sergi Alòs, Clàudia Cots, Elena Sanjosé, Toni Torras, Sergi Barrón